016

Ή μεγάλη μου αγάπη έγινε Supreme Grand Champion μέτα από μόνο 5 εκθέσης. Είμαι πάρα πολύ περιφάνη!